Projekt

Umowa o dofinansowanie Projektu „Eko Gminy- montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - konkurs horyzontalny” pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Gminą Głuszyca została podpisana w dniu 12 października 2017 r.

Gmina Głuszyca uzyskała  dofinansowanie w wysokości 6. 839. 319,41 zł  na realizację projektu Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca. Przyznane dofinansowanie stanowi 85 % kosztów całkowitych inwestycji, która obejmuje kwotę 8. 069.798 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oprócz Gminy Głuszyca- lidera projektu- otrzymali także trzej partnerzy projektu: Gmina Nowa Ruda, Gmina Niechlów oraz Fundacja IntelEko.pl ze Świdnicy. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na  zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem. "Bardzo cieszy nas fakt, że nasz projekt znalazł się na liście podmiotów objętych dofinansowaniem, to wielki sukces. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza w dorzeczu rzek Bystrzycy i Barycz. Dzięki pozyskanym środkom finansowym prawie 400 gospodarstw domowych, z czego ponad 140 rodzin w samej Głuszycy, będzie mogło zaoszczędzić pieniądze w domowych budżetach na opłatach związanych z ogrzewaniem czy korzystaniem z energii elektrycznej" - dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.