Zasady uczestnictwa w projekcie

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione mieszkańcom w czasie spotkania informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 25 października.

Spotkanie poprowadzili Krzysztof Pałka z Fundacji IntelEko.pl – partner projektu oraz burmistrz Głuszycy Roman Głód i Katarzyna Łazanowska, kierownik Referatu Inwestycji, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Głuszycy. W spotkaniu uczestniczył także ekspert ds. technicznych Dawid Kościółek, który pełnić będzie dyżury w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oraz w gminach partnerskich. Mieszkańcy mieli także okazję bezpośredniego obejrzenia instalacji OZE zamontowanych w autobusie pokazowym. Podobne spotkania zorganizowano także w gminach partnerskich projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na  zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w prawie 400 gospodarstwach domowych z terenu trzech gmin, w tym w 140 z samej Głuszycy. Całkowita wartość projektu wynosi 8. 069.798 zł, dofinansowanie wynosić będzie do 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedmiotem projektu jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych:

-osobom fizycznym,

-innym niż osobom fizycznym podmiotom,

-w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gmin Głuszyca, Niechlów i Nowa Ruda, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie  energetycznym na terenie gmin.

O grant mogą ubiegać się:

1. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym partnerstwem, teren Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Niechlów.

2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na obszarze objętym partnerstwem.

3. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

3.1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;

3.2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;

3.3. inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2023 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością;

Uwaga: Jeżeli udzielenie wsparcia na realizację grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Wniosek ten może być również zgłoszeniem lub wnioskiem o udzielenie grantu składanym w celu dokonania wyboru Grantobiorców przez Grantodawcę.

Dodatkowo, do wniosku o udzielenie pomocy (grantu), każdy Grantobiorca powinien dołączyć:

a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

b) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

Grantodawca dokonuje oceny przedłożonych wniosków o udzielenie grantu/pomocy de mini mis według załączonej punktacji. W przypadku wniosków, które w trakcie oceny otrzymają jednakową ilość punktów o ich wyborze decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wnioski o udzielenie grantu należy składać w terminie od dnia 18 października 2017 r. do godz. 14.00 dnia 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, BOK, nr 1.

W gminach partnerskich wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Niechlowie, ul. Głogowska 33, 56-215 Niechlów oraz w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda.

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę liczony będzie od dnia podpisania Umowy z Grantodawcą  do dnia 30 listopada 2018 r. (szczegółowe warunki określone zostaną w Umowie Grantowej).

Wkład własny Grantobiorcy wynosić będzie 15% wartości kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji wykorzystującej OZE wybranej do montażu. Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i formy wkładu własnego zostaną zawarte będą w  umowie pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.

Wnioski o udzielenie grantu znajdują się poniżej, na stronie www.gluszyca.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Głuszycy - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.